Σχετικά με το έργο

Το ΕΙΚΟΣ αποτελεί ερευνητικό πρόγραμμα της πράξης "Θαλής". Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Ι. Ιωαννίδης, πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνα". Η έναρξη του έργου είναι το Φεβρουάριο του 2012 και θα έχει διάρκεια 42 μήνες.

Στόχος - Αντικείμενο

Ο βασικός στόχος του ΕΙΚΟΣ είναι να προσφέρει τη μεθοδολογία, τη θεωρητική θεμελίωση, τις αλγοριθμικές τεχνικές και την αρχιτεκτονική του λογισμικού που απαιτείται ώστε τα πληροφοριακά συστήματα να μπορούν να προσφέρουν στους χρήστες αφενός την δυνατότητα εξατομίκευσης της παρεχόμενης πληροφορίας και αφετέρου τη δυνατότητα χρήσης ενσωματωμένων ετερογενών δεδομένων, ενδεχομένως διαφορετικής προέλευσης, με διαφανή τρόπο.

Η θεμελιώδης ιδέα πάνω στην οποία θα στηριχθεί το έργο είναι η έννοια του υπερχώρου δεδομένων (dataspace) ο οποίος είναι μια οργάνωση της πληροφορίας με σημασιολογικά πλούσιο σε μεταπληροφορία τρόπο, που επιτρέπει τη διαχείριση δεδομένων άσχετα από τη διαμόρφωση (format), προέλευση, και δομή τους. Τα δεδομένα περιγράφονται σε σχέση με το μοντέλο (μετα)πληροφορίας του υπερχώρου και οι πράξεις των χρηστών ή οι επεμβάσεις του συστήματος στο να εξατομικεύει το περιεχόμενο και την παρουσίαση δεδομένων με βάση τον συγκεκριμένο κάθε φορά χρήστη μετατρέπονται, από πράξεις επί του υπερχώρου, σε πράξεις επί των υποκειμένων δεδομένων. Ο υπερχώρος επιτρέπει την ολιστική αντιμετώπιση και των δεδομένων και των εφαρμογών που τα διαχειρίζονται, ως ένα οικοσύστημα πληροφορίας.

Το αντικείμενο του έργου μπορεί να θεωρηθεί η πρόταση λύσεων για τα ακόλουθα ερευνητικά θέματα:

  • Ικανότητα να δοθεί στον (κυρίαρχο, πλέον) τελικό χρήστη η δυνατότητα να συνθέτει πληροφορίες από πολλές πηγές με τρόπο εξατομικευμένο στις προτιμήσεις του.
  • Έμφαση στην ευχρηστία και την εξατομίκευση της πληροφορίας (στο περιεχόμενο, τη δομή και την παρουσίαση).
  • Ικανότητα να προσαρμόζουμε τα πληροφοριακά οικοσυστήματα σε μη παραδοσιακά δεδομένα (επιστημονικά, βιβλιογραφικά, προερχόμενα από τον Παγκόσμιο Ιστό, κ.ο.κ.).
  • Κατανομή της υπολογιστικής υποδομής και αλγοριθμικής λειτουργίας ενός πληροφοριακού οικοσυστήματος σε πολλά, ομοτίμως συνεργαζόμενα συστήματα που είναι εύκολα στην εγκατάσταση, επερώτηση και διαχείριση.
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στην εξέλιξη του περιβάλλοντος ενός πληροφοριακού οικοσυστήματος.

Αναμενώμενα Αποτελέσματα

Οι στόχοι του έργου μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω προσδοκώμενα αποτελέσματα, κάθε ένα από τα οποία οργανώνεται σε ένα πακέτο εργασίας ως εξής:

  • Θεωρητική θεμελίωση, αλγοριθμικές τεχνικές και αρχιτεκτονικές λογισμικού για την ένταξη μη παραδοσιακών δεδομένων σε υπερχώρους. Η βασική προσέγγιση θα γίνει μέσω τεχνικών ανάκτησης μεταπληροφορίας και κατάλληλης δεικτοδότησης των πηγαίων δεδομένων για μη παραδοσιακά δεδομένα, με σκοπό να επιτρέψουμε στους χρήστες να εντάσσουν εύκολα νέα δεδομένα στο σύστημα.
  • Θεωρητική θεμελίωση, αλγοριθμικές τεχνικές και αρχιτεκτονικές λογισμικού για τον ορισμό και την αξιοποίηση υπερχώρων. Η βασική προσέγγιση θα γίνει μέσω τεχνικών διαχείρισης μοντέλων (model management) και οι σχετικές δράσεις θα επιτρέπει την ορθή και αποδοτική ανεύρεση και αξιοποίηση της μεταπληροφορίας για να επιτραπεί στον χρήστη να δουλεύει με τα συλλεγέντα δεδομένα.
  • Θεωρητική θεμελίωση, αλγοριθμικές τεχνικές και αρχιτεκτονικές λογισμικού επί της προσαρμογής και εξατομίκευσης της πληροφορίας, με σκοπό να επιτρέψουμε στους χρήστες να επερωτούν το σύστημα με τρόπο διαισθητικό και εύκολο, να συνθέτουν επί μέρους απαντήσεις σε νέα αποτελέσματα και να εξειδικεύουν την κατάταξη των αποτελεσμάτων με τρόπο ανάλογο προς τις προτιμήσεις τους
  • Αλγόριθμοι και μέθοδοι κατανομής της αποθήκευσης και του υπολογισμού, με σκοπό να εκμεταλλευθούμε την εξ αντικειμένου κατανεμημένη φύση των νέων υπολογιστικών συστημάτων και να εμπλουτίσουμε τον υπερχώρο με τη δυνατότητα να είναι κατανεμημένος, και να έχει στατιστική μεταπληροφορία, εξαγόμενη με κατανεμημένο τρόπο και για τα δεδομένα, αλλά για τους χρήστες
  • Θεωρητική θεμελίωση, αλγοριθμικές τεχνικές και αρχιτεκτονικές λογισμικού για τη διαχείριση και σχεδίαση ενός υπερχώρου δεδομένων υπό το πρίσμα της εξέλιξής του στο χρόνο, με σκοπό να υποστηρίξουμε την ομαλή εξέλιξη της πληροφορίας στην πορεία του χρόνου από πλευράς σημασιολογίας, δομής, περιεχομένου και όγκου με την ελάχιστη δυνατή επίπτωση σε χρήστες και εφαρμογές
 
Design downloaded from free website templates.