ΠΕ1,Αναπαράσταση και ενσωμάτωση μη-παραδοσιακών δεδομένων

Το Πακέτο Εργασίας «Αναπαράσταση και ενσωμάτωση μη-παραδοσιακών δεδομένων» έχει σκοπό να παρέχει (α) μοντέλα αναπαράστασης μη-παραδοσιακών δεδομένων που εστιάζουν στην μεταπληροφορία σχετικά με τη σημασιολογία, δομή και περιεχόμενο της πηγαίας πληροφορίας, (β) μηχανισμούς ανάκλησης, ενημέρωσης και ολοκλήρωσης δεδομένων σύμφωνα με τις ανάγκες του οικοσυστήματος δεδομένων και (γ) μηχανισμούς δεικτοδότησης (indexing) των πηγαίων δεδομένων ώστε να επιταχύνεται η διαχείρισή τους. Οργάνωση.

Το Πακέτο Εργασίας οργανώνεται στις εξής δράσεις:

 • Δ 1.1 Μοντελοποίηση μη-παραδοσιακών δεδομένων
 • Δ 1.2 Τεχνικές ανάκτησης πληροφορίας από πηγές μη-παραδοσιακών δεδομένων
 • Δ 1.3 Μηχανισμοί δεικτοδότησης μη-παραδοσιακών δεδομένων

ΠΕ2, Ολοκλήρωση παραδοσιακών και μη δεδομένων, πλοήγηση και αναζήτηση

Το Πακέτο Εργασίας 2 «Ολοκλήρωση παραδοσιακών και μη δεδομένων, πλοήγηση και αναζήτηση» σκοπό έχει να παρέχει θεωρητική θεμελίωση, αλγοριθμικές τεχνικές και αρχιτεκτονικές λογισμικού για τον ορισμό υπερχώρων δεδομένων και την αξιοποίηση παραδοσιακών και μη δεδομένων σε τέτοια περιβάλλοντα. Το Πακέτο Εργασίας οργανώνεται σε τρεις θεμελιώδεις δράσεις, εκ των οποίων η πρώτη δράση αφορά στον ορισμό του εννοιολογικού μοντέλου αναπαράστασης υπερχώρων, η δεύτερη την περιγραφή του μηχανισμού ενσωμάτωσης νέων πηγών σε έναν υπερχώρο και την εύρεση αντιστοιχήσεων μεταξύ ετερογενών πηγών δεδομένων και τέλος η τρίτη δράση αφορά στην αρχιτεκτονική και τους μηχανισμούς που θα πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα υποστήριξης υπερχώρων δεδομένων για την εφαρμογή επερωτήσεων και την ανάκτηση πληροφορίας από αυτό.

Το Πακέτο Εργασίας οργανώνεται στις εξής δράσεις:

 • Δ 1.1 Υπερχώρος και διαχείριση μοντέλων
 • Δ 2.2 Εξαγωγή δεδομένων, αντιστοίχιση τιμών και δομών, και ολοκλήρωση πληροφορίας
 • Δ 2.3 Μηχανισμοί επερώτησης και ανάκτησης πληροφορίας

ΠΕ3,Contextualization και εξατομίκευση περιεχομένου και παρουσίασης της πληροφορίας

Το Πακέτο Εργασίας 3 «Contextualization και εξατομίκευση περιεχομένου και παρουσίασης της πληροφορίας» αποσκοπεί στον ορισμό γενικευμένων κι εκφραστικών μοντέλων, στην εξαγωγή αλγοριθμικών αποτελεσμάτων για την παροχή εξατομικευμένων και προσαρμόσιμων υπηρεσιών σε πληροφοριακά συστήματα, καθώς και στο γενικότερο σχεδιασμό ενός ισχυρού συστήματος εξατομίκευσης, ικανού να ανταποκριθεί και να ικανοποιήσει τις διαρκώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις πληθώρας εφαρμογών. Αντιστοίχως, το Πακέτο Εργασίας 3 οργανώνεται σε τρείς θεμελιώδεις δράσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά τη διαχείριση και τη συντακτική και σημασιολογική ολοκλήρωση των δεδομένων για τη συμπεριφορά και το περιβάλλον του χρήστη, ενώ η δεύτερη αφορά τη μοντελοποίηση του χρήστη και τη διαχείριση των προφίλ χρηστών, τα οποία περιέχουν πληροφορία για της προτιμήσεις και τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, η τρίτη δράση αφορά τον ευρύτερο σχεδιασμό ενός γενικευμένου συστήματος εξατομίκευσης, έχοντας υπόψη τα διαθέσιμα μοντέλα και τις ορισμένες τεχνικές από τις δύο προηγούμενες δράσεις.

Το Πακέτο Εργασίας οργανώνεται στις εξής δράσεις:

 • Δ 3.1 Διαχείριση δεδομένων συμπεριφοράς χρήστη
 • Δ 3.2 Μοντελοποίηση χρήστη και διαχείριση προτιμήσεων
 • Δ 3.3 Σχεδίαση αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και γενικευμένων διεπαφών του συστήματος εξατομίκευσης

ΠΕ4, Κατανεμημένες Υποδομές Αποθήκευσης, Προσπέλασης και Διαχείρισης Δεδομένων

Το Πακέτο Εργασίας 4 «Κατανεμημένες Υποδομές Αποθήκευσης, Προσπέλασης και Διαχείρισης Δεδομένων» σκοπό έχει να παράσχει αρχιτεκτονικές και αλγορίθμους οι οποίοι είτε οι ίδιες θα παρέχουν τρόπους για την κατανεμημένη οργάνωση χώρων δεδομένων στα χαμηλότερα επίπεδα του συστήματος, είτε θα παρέχουν κατάλληλα στατιστικά στοιχεία (όπως συνόψεις δεδομένων που περιγράφουν το φόρτο του συστήματος, ή το ποια δεδομένα ζητούνται από ποιούς χρήστες, τι ρόλο παίζουν διάφοροι χρήστες, κλπ) που να υποβοηθούν την οργάνωση αυτή. Επιπλέον, στόχος είναι οι ίδιοι οι χρήστες να αναβαθμιστούν από απλοί καταναλωτές πληροφορίας σε πρωταγωνιστές που μέσω της συνεργατικότητάς τους να βοηθούν στην κατανόηση των δεδομένων, της σχέσης τους και στην εξατομίκευση των αποτελεσμάτων με βάση το ποιός ερωτά και την «κοινοτική σοφία» αναφορικά με τα περιεχόμενα του οικοσυστήματος.

Το Πακέτο Εργασίας οργανώνεται στις εξής δράσεις:

 • Δ 4.1 Διαχείριση πληροφορίας σε μεγάλης κλίμακας πληροφορικά συστήματα
 • Δ 4.2 Μέθοδοι για παραγωγή στατιστικών και συνόψεων δεδομένων
 • Δ 4.3 Μέθοδοι εύρεσης ομοιότητας χρηστών υπερχώρων δεδομένων

ΠΕ5, Υποστήριξη εξέλιξης της πληροφορίας και αυτορύθμισης συστημάτων

Το Πακέτο Εργασίας «Υποστήριξη εξέλιξης της πληροφορίας και αυτορύθμισης συστημάτων» σκοπό έχει να παρέχει αλγοριθμικά αποτελέσματα για τη σχεδίαση, προσαρμογή ενός υπερχώρου δεδομένων και του περιρρέοντος οικοσυστήματος δεδομένων του σε ότι αφορά εξελικτικές μεταβολές που αφορούν στη σημασιολογία, δομή και περιεχόμενο της πληροφορίας.

Το Πακέτο Εργασίας οργανώνεται στις εξής δράσεις:

 • Δ 5.1 Μοντελοποίηση της εξέλιξης υπερχώρων και οικοσυστημάτων πληροφορίας
 • Δ 5.2 Ρύθμιση της εξέλιξης υπερχώρων και οικοσυστημάτων πληροφορίας
 • Δ 5.3 Σχεδίαση οικοσυστημάτων πληροφορίας γύρω από υπερχώρους δεδομένων

ΠΕ6, Συντονισμός και παρακολούθηση

Ο Συντονιστής της Πρότασης είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των εργασιών των συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων καθώς επίσης και για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή πορεία του έργου. Στα πλαίσια της δράσης θα:

 • παρέχει επιστημονική καθοδήγηση,
 • ελέγχει την ποιότητα των παραδοτέων,
 • διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι για την ολοκλήρωση των εργασιών μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια,
 • βοηθά στην επίλυση τυχόν προβλημάτων,
 • διευκολύνει την συνεργασία των ερευνητικών ομάδων ,
 • εξασφαλίζει την συνέχεια και διαλειτουργικότητα μεταξύ των αποτελεσμάτων των πακέτων εργασίας.

ΠΕ7, Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Η αξιολόγηση της πράξης θα γίνει με την ολοκλήρωση του έργου. Οι αξιολογητές θα είναι διακεκριμένα μέλη της ερευνητικής κοινότητας διαχείρισης δεδομένων και θα καθοριστούν κατόπιν πρόσκλησης του Συντονιστή και της οργανωτικής επιτροπής (την απαρτίζουν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των 5 ερευνητικών ομάδων) το έργου. Το παραδοτέο της συγκεκριμένης δράσης θα είναι η τελική έκθεση αξιολόγησης με το πέρας του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει κρίσεις για τα αποτελέσματα του έργου και προτάσεις για την αποτελεσματικότερη εκπόνηση αντίστοιχων προγραμμάτων.

 
Design downloaded from free website templates.